Eunomia Ondernemingsloket
Startende ondernemers Deze pagina afprintenCette page en français  Eunomia is Erkend Ondernemingsloket

Subsidies

Steunmaatregelen voor startende zelfstandigen & gevestigde bedrijven

Maatregelen specifiek voor starters
 Startersaanmoedigingen van de federale overheid
 Startersaanmoedigingen van de gewestelijke overheden
Maatregelen voor startende en/of gevestigde bedrijven
 Steunmaatregelen van de federale overheid
 Steunmaatregelen van de gewestelijke overheid

Maatregelen specifiek voor starters

Startersaanmoedigingen van de federale overheid


Behoud van recht op werkloosheidsuitkering
 • Een werknemer die een zelfstandig beroep begint, maar die binnen een bepaalde termijn zijn zelfstandige activiteit om objectieve redenen terug moet stopzetten, kan zijn recht op werkloosheidsuitkeringen na de stopzetting hernemen.
 • Info bij het gewestelijk werkloosheidsbureau van de RVA
 • Zie ook: www.rva.fgov.be
Vrijstelling van stempelcontrole in het kader van vorming van zelfstandigen
 • Werkzoekenden die een opleiding in een zelfstandig beroep willen volgen, kunnen vrijgesteld worden van sommige toekenningsvoorwaarden inzake beschikbaarheid op de arbeidsmarkt en de inschrijving als werkzoekende.
 • Méér informatie bij het RVA-kantoor.
Onderbrekingsuitkering bij loopbaanonderbreking
 • Werknemers die een volledige loopbaanonderbreking nemen om te starten als zelfstandige kunnen in het kader van het 'tijdskrediet' voor maximum één jaar een onderbrekingsuitkering genieten bij de RVA; zij moeten gedurende de 12 voorafgaande maanden reeds een zelfstandige activiteit hebben uitgeoefend.
 • Bijkomende info: Dienst Informatie Loopbaanonderbreking bij de RVA, Keizerslaan 7, 1000 Brussel, tel. 02/515 45 80/81/84 of op de website www.rva.fgov.be
Participatiefonds
 • Het Participatiefonds werd opgericht om het eigen vermogen van KMO’s, zelfstandigen en vrije beroepen te versterken, en om de werkloosheid te bestrijden. Het fonds werkt met diverse formules van gunstige leningen voor startende zelfstandigen, waarvan de voornaamste hierna worden opgesomd.
 • STARTEO: deze lening is bedoeld voor zelfstandigen die maximaal 4 jaar gestart zijn, en is bestemd voor de financiering van de startinvesteringen of van de overname. Er is een eigen inbreng van minimum 10% vereist. De lening wordt toegestaan aan een rente die 1,25% lager ligt dan de intrestvoet van de bank, en de eerste twee jaar aan een rente van 3%.
 • STARTLENING: deze lening is bedoeld voor uitkeringsgerechtigde volledige werklozen of niet-werkende werkzoekenden sedert minstens 3 maanden, en de begunstigden van een wachtuitkering of een leefloon. Indien ze zich als zelfstandige willen vestigen kunnen ze een lening van 30.000 € bekomen. Er is een eigen inbreng van minimum 25% vereist. De rentevoet bedraagt in principe 4%.
 • PLAN JONGE ZELFSTANDIGEN: dit plan voorziet voor niet-werkende werkzoekenden jonger dan 30 die zich voor de eerste keer vestigen, gedurende 3 tot 6 maanden gratis bijstand bij hun voorbereiding, alsook een maandelijkse onkostenvergoeding van 375 €. De jonge starter kan bovendien 4.000 € lenen om in zijn levensonderhoud te voorzien.
 • SOLIDAIRE LENING: personen met een laag inkomen die het bestaansminimum, een werkloosheids- of sociale uitkering ontvangen, kunnen bij gebrek aan financiële middelen voor het starten met een eigen zaak, een solidaire lening vragen van maximum 12.000 €.
 • IMPULSEO-I is bestemd voor de financiering van de vestiging van huisartsenpraktijken. Voor een eerste installatie kan met een lening van 15.000 € aangaan, en een bijkomende eenmalige premie van 20.000 € kan bekomen worden voor een nieuwe installatie in een zone met een tekort aan huisartsen.
 • IMPULSEO-II: is bestemd voor huisartsengroeperingen en voorziet in een bijdrage in de loonkosten van een administratief medewerker. De tussenkomst kan tot maximaal 16.500 € bedragen.
 • Voor alle inlichtingen kan je terecht bij de middenstandsorganisatie KUM, erkend steunpunt van het Participatiefonds, of op de website www.fonds.org
Vrijstelling van vennootschapsbijdrage
 • Vennootschappen kunnen gedurende de eerste drie jaar na hun oprichting vrijgesteld worden van de vennootschapsbijdrage voor het sociaal statuut van de zelfstandigen.
 • Informatie is te bekomen bij de sociale verzekeringsfondsen Arenberg, Incozina, Multipen of Steunt Elkander (zie kantoren Eunomia).
Vrijstelling belastingsverhoging wegens gebrek aan voorafbetalingen
 • Wie zich voor de eerste keer als zelfstandige vestigt wordt vrijgesteld van belastingverhoging in geval zij niet of onvoldoende voorafbetalen.
 • Meer informatie via uw boekhouder of uw belastingskantoor.

Startersaanmoedigingen van de gewestelijke overheden


Vlaams Gewest
 • Ook het Vlaamse Gewest heeft een aantal maatregelen die specifiek voor startende ondernemers zijn bedoeld, zoals o.m.:
  • KMO-portefeuille: is een subsidie-portefeuille die de onderneming kan aanwenden voor opleidingen, algemeen en strategisch ondernemersadvies, advies over innovatie en advies over internationalisering van de onderneming.
  • Bizidee: wedstrijd voor ondernemingsplannen.
  • Groeipremie (via callsysteem) voor beroepsinvesteringen.
  • Waarborgregeling: wanneer een gebrek aan waarborgen een banklening bemoeilijkt, kan de Vlaamse overheid tot 75% van de lening waarborgen.
 • U vindt alle informatie terug op de website www.vlaanderen.be/ondernemen.
Brussels Gewest
 • Zie voor alle steunmaatregelen voor ondernemingen in het Brusselse Gewest op de website www.EcoSubsiBru.be.
Waals Gewest
 • Zie voor alle steunmaatregelen voor ondernemingen in het Waalse Gewest naar het databestand MIDAS, via de website www.economie.wallonie.be.

Maatregelen voor startende en/of gevestigde bedrijven

Steunmaatregelen van de federale overheid

belastingskrediet bij toename van eigen vermogen
 • KMO’s die in aanmerking komen voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting, kunnen een belastingskrediet bekomen van 7,5%, berekend op de toename van het eigen vermogen, met een maximum van 19.850 €.
 • Eénmanzaken en vrije beroepen genieten een belastingskrediet van 10%, met een maximum van 3.750 €
 • Inlichtingen via uw boekhouder of belastingskantoor.
Investeringsaftrek
 • Een onderneming die bij de oprichting of de uitbreiding een investering uitvoert, kan een percentage van de waarde van de investering aftrekken van de belastbare winst. De aftrek gebeurt ofwel éénmalig, ofwel gespreid over de afschrijvingsperiode van de investering.
 • Energiebesparende en milieuvriendelijke investeringen genieten een hogere investeringsaftrek, alsook investeringen in octrooien en in beveiliging van het bedrijf.
 • Inlichtingen via uw boekhouder of belastingskantoor.
Notionele intrestaftrek
 • Vanaf het aanslagjaar 2007 kunnen ondernemingen een percentage (3,442%, of voor kleine vennootschappen 3,942%) van het 'gecorrigeerde' eigen vermogen (dit is het eigen vermogen, verminderd met sommige rubrieken zoals aandelen, niet-verwezenlijkte meerwaarden en kapitaalsubsdies) aftrekken van de belastbare winst.
 • Deze maatregel kan niet gecumuleerd worden met het belastingskrediet en de investeringsaftrek (zie hierboven).
 • Inlichtingen via uw boekhouder of belastingskantoor.
Participatiefonds
 • Het Participatiefonds ondersteunt bestaande ondernemingen die hun activiteit uitbreiden via de leningsformule OPTIMEO. Het bedrag van de lening is drie keer de eigen inbreng, met een maximum van 250.000 €.
 • Informatie: middenstandsorganisatie KUM (zie kantoren Eunomia), of via de website www.fonds.org
Maatregelen tot aanmoediging van tewerkstelling van personeel
 • De federale en de gewestelijke overheid heeft tal van steunmaatregelen in geval u extra personeel aanwerft. Voor de diverse steunformules neemt u best contact op met één van onze sociale secretariaten (SSE, Handel en Ambacht, Cepa, CLB: zie kantoren Eunomia).
Maatregelen tot aanmoediging van innovatie

Steunmaatregelen van de gewestelijke overheden


Vlaams Gewest
 • Ook het Vlaamse Gewest heeft een aantal maatregelen die startende én gevestigde ondernemingen aanmoedigen, zoals o.m.:
  • BEA (Budget voor Economisch Advies): subsidie op de diensten van erkende dienstverleners inzake opleiding, advies, kennisoverdracht en mentorschap.
  • Groeipremie (via callsysteem) voor beroepsinvesteringen.
  • Waarborgregeling: wanneer een gebrek aan waarborgen een banklening bemoeilijkt, kan de Vlaamse overheid tot 75% van de lening waarborgen.
 • U vindt alle informatie terug op de website www.vlaanderen.be/ondernemen.
Brussels Gewest
 • Zie voor alle steunmaatregelen voor ondernemingen in het Brusselse Gewest op de website www.EcoSubsiBru.be.
Waals Gewest
 • Zie voor alle steunmaatregelen voor ondernemingen in het Waalse Gewest naar het databestand MIDAS, via de website www.economie.wallonie.be.


Made by GOOFi
Copyright © 2021 Eunomia Ondernemingsloket. Alle rechten voorbehouden. Wettelijk bericht  |  Contacteer ons