Eunomia Ondernemingsloket
Startende ondernemers Deze pagina afprintenCette page en français  Eunomia is Erkend Ondernemingsloket

Financiering

Om uw ondernemingsproject te verwezenlijken kunt u kiezen tussen verschillende financieringsmiddelen:

 • eigen inbreng
 • bankkrediet
 • kapitaal van externe investeerders

Vaak is het een combinatie van verschillende middelen, aangezien de eigen inbreng in het algemeen niet voldoende is om in alle behoeften te voorzien.

Behalve aanvangsinvesteringen (gebouw, materiaal, voertuigen…), moet u ook de kosten voor de bedrijfscyclus van de eerste exploitatiejaren voorzien (grondstoffen, voorraden, bestellingen, kasgeld…).

Het is dus heel belangrijk dat u een goed zicht heeft op uw financieringsbehoeften op korte, middellange en lange termijn. Zo kunt u nadelige gevolgen voor uw onderneming voorkomen: betalingsachterstand van uw facturen, het missen van nieuwe bedrijfskansen, staking van betalingen en ten slotte het faillissement. Streef dus naar een gezond financieel evenwicht, zowel in de looptijden (korte en lange termijn) als in de financieringsbronnen (eigen en vreemde middelen).

Verschillende beheer- en planningsinstrumenten kunnen u helpen om uw financieringsbehoeften correct in te schatten. Het opmaken van een bedrijfsplan of 'businessplan' en een financieel plan zijn belangrijke stappen van het oprichtingsproces.

U kunt ook raad vragen aan professionals: een boekhouder, accountant, fiscalist, notaris, overheidsdienst of beroepsvereniging.

Eigen inbreng

Om uw zelfstandige activiteit op te starten investeert u zeker een gedeelte van uw eigen middelen zoals uw spaargeld of persoonlijke bezittingen (een gebouw, een voertuig…). Misschien kunt u ook financiële steun krijgen van uw familie of naasten.

De financiering met eigen vermogen is belangrijk omdat ze de solvabiliteit van uw onderneming verhoogt. De solvabiliteit is de mogelijkheid om de schulden af te betalen. Hoe meer eigen middelen u heeft tegenover de schulden, hoe beter de solvabiliteit. De eigen middelen zijn de meest stabiele financiering voor uw onderneming; dit vast kapitaal geeft de onderneming zuurstof wanneer de resultaten tegenvallen. Investeerders hebben meer vertrouwen in ondernemingen met genoeg eigen middelen. Over voldoende eigen kapitaal beschikken is ook een essentiële voorwaarde om bankkrediet te kunnen krijgen (het garandeert dat de lening wordt terugbetaald).

Zorg dus voor een gezond evenwicht tussen eigen en vreemd vermogen. De 'gouden balansregel' stelt het als volgt: de vaste activa (werkingsmiddelen voor langdurig gebruik) worden gefinancierd met geleende middelen op lange termijn of met eigen vermogen, en de bedrijfsactiva (dagelijkse kosten, dus op korte termijn) worden gefinancierd met krediet op korte termijn.

Bankkredieten

Het bankkrediet blijft de meest gebruikte financieringsvorm. Er bestaan verschillende soorten bankkredieten. Ze worden gewoonlijk onderscheiden volgens de looptijd: kortlopende leningen (bv.: kaskrediet, 'straight loan' of voorschot op vaste termijn…) of langlopende leningen (investeringskrediet, leasing…).

Een voordeel van bankkrediet is dat u dan financiële middelen heeft zonder dat daarvoor inspraak van derden moet dulden. Het zijn schulden die met intrest moeten worden terugbetaald. De voorwaarden verschillen naargelang het soort krediet.

Uw bankier kan waarborgen vragen als hij twijfelt aan uw project (persoonlijke garanties, hypotheek, pand op de handelszaak, ...). Als u geen (voldoende) waarborgen kunt geven, kunt u een beroep doen op het gewestelijk waarborgfonds.

Heel wat aanvragen voor bankkrediet worden geweigerd omdat de aanvrager onvoldoende aandacht heeft besteed aan het aanvraagdossier. Verhoog dus uw kansen met een deugdelijk ondernemingsplan (businessplan) en financieel plan.

Fondsen van derden

Als voor uw activiteit een zeker kapitaal nodig is, maar u heeft zelf niet genoeg startkapitaal, kunt u ee vennootschap oprichten.

U kunt daarvoor een beroep doen op externe investeerders: publieke of privérisicokapitaalfondsen, Business Angels, crowdfunding, crowdlending…

Deze investeerders kunnen u geldelijke middelen of middelen in natura (machines, gebouw…) verstrekken. Als tegenprestatie worden ze vennoten of aandeelhouders van uw onderneming. U staat dan niet meer alleen aan het roer en moet inspraak dulden in het dagelijks bestuur of in de strategie van de onderneming. Voor u een beslissing neemt, denkt u dus best goed na over dit verlies aan zelfbeschikking. De federale regering heeft verschillende maatregelen ingevoerd om starters te stimuleren, waaronder de taxshelter voor startende ondernemingen. Het gaat over een korting op de personenbelasting voor personen die in het kapitaal van jong en startend ondernemerschap investeren (ondernemingen jonger dan 4 jaar). Het Vlaamse Gewest biedt de Winwinlening aan, een belastingmaatregel waardoor uw vriend, kennis of familielid die in uw onderneming investeert, een jaarlijkse belastingkorting van 2,5% op het geïnvesteerde kapitaal krijgt, met een maximum van 50.000 euro (dit mechanisme is gekoppeld aan een garantie: wanneer de onderneming niet kan terugbetalen, kan de kredietgever 30% van het bedrag inbrengen als belastingkrediet).
Meer informatie is te vinden op de website www.winwinlening.be

Het Waalse Gewest heeft een 'Prêt Citoyen' gelanceerd: de 'Prêt Coup de Pouce' volgens hetzelfde principe om privéspaargeld te mobiliseren voor de kmo's. Een dergelijke maatregel bestaat momenteel niet in het Brusselse Gewest.

Gewestelijke financieringsinstrumenten

De gewestelijke overheid helpt bij de financiering van zelfstandigen en kmo's met financieringsinstrumenten die zijn afgestemd op de verschillende ontwikkelingsfases van uw bedrijf: oprichting, innovatie, ontwikkeling, internationalisering en overname of overdracht, zoals:

 • achtergestelde leningen ter aanvulling van bankleningen;
 • borgstellingen voor bankleningen die, bij gebrek aan voldoende zekerheden, zonder hun tussenkomst niet zouden in aanmerking worden genomen door de klassieke kredietinstellingen;
 • financieringen van risicokapitaal in partnerschap met financierings- en beleggingsvennootschappen;
 • specifieke producten voor zeer kleine ondernemingen.

In Vlaanderen

 • De ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) heeft verschillende financieringsproducten voor kmo's die investeren in Vlaanderen.
 • Flanders Investment & Trade (FIT) stelt verschillende hulpmiddelen ter beschikking van ondernemingen die internationaal willen uitbreiden.

In Brussel

 • In Brussel: impulse.brussels informeert de Brusselse ondernemingen over de steun van de gemeenten, gewest, federale overheid en Europa.
 • Het Brussels Waarborgfonds kent waarborgen toe aan kmo's en zelfstandigen.
 • De Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) biedt huidige en toekomstige ondernemers verschillende producten aan om hun activiteiten te financieren.

In Wallonië

 • De Waalse maatschappij voor de financiering en de waarborg van de kleine en middelgrote ondernemingen (Sowalfin) heeft een uniek 'financieringsloket'. Waalse kmo's kunnen er hulp krijgen voor de financiering of cofinanciering, als aanvulling op bankleningen.
 • Op het portaal Infos-entreprises vindt u informatie over de verschillende financiële maatregelen en steunmaatregelen in Wallonië.

Onze partner helpt u hier graag bij verder.

Subsidies

Hoewel ondernemingen het best autonoom zonder enige overheidssteun zouden moeten kunnen werken, kan de overheid de opstart en/of uitbouw van kleine ondernemingen ondersteunen met o.m. premies en subsidies.

Subsidies, in de vorm van kapitaal of tussenkomst in de intresten, kunnen dus een (beperkte) bijdrage leveren aan de financiering van uw onderneming. Hun belangrijkste voordeel is dat u ze niet moet terugbetalen en dat ze, in tegenstelling tot andere financieringswijzen, geen intrestkosten met zich meebrengen.

De gewesten bieden verschillende steunmaatregelen aan voor investeringen, aanwerving, adviesverlening, opleiding, export, onderzoek & ontwikkeling, milieu-investeringen…

 • Vlaams Gewest: Agentschap Innoveren & Ondernemen (rubriek 'Subsidies').
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Steun en subsidies en de zoekmachine op de website 1819.
 • Waals Gewest: Infos-Entreprises (rubriek «Les soutiens de la Wallonie»).

 

Made by GOOFi
Copyright © 2021 Eunomia Ondernemingsloket. Alle rechten voorbehouden. Wettelijk bericht  |  Contacteer ons