Het onafhankelijk ondernemingsloket: Eunomia
Wettelijk bericht Deze pagina afprintenCette page en français  Eunomia is Erkend Ondernemingsloket

Wettelijk bericht

Eigendom

De website en domeinnaam www.eunomia.be is eigendom van Eunomia vzw.

Contactgegevens

Eunomia vzw
Oudenaardsesteenweg 7
9000 Gent
Telefoon: 09/371 49 57
Fax: 09/371 49 29
E-mail: info@eunomia.be

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de diensten of raadplegen van de inhoud van www.eunomia.be betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de onderstaande gebruiksvoorwaarden van deze site.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens exclusief eigendom zijn en blijven van Eunomia. De gehele of gedeeltelijke reproductie en/of hergebruik van de site is verboden tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Eunomia.

Aansprakelijkheid

Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site geleverd zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet, of overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis. Eunomia is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die de gebruiker heeft genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of voor eender welke andere directe of indirecte schade n.a.l.v. het bezoeken en raadplegen van de site.

Handelsmerken

Alle product- of bedrijfsnamen, logo's en beelden, vermeld op deze site kunnen handels- merken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden.

Koppeling naar andere websites die geen eigendom van Eunomia zijn

Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. Eunomia is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

Koppeling naar deze site

Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site.
Dit uitsluitend in zoverre Eunomia hierdoor geen schade wordt berokkend.
Het rechtstreeks overnemen van informatie of andere zonder brondvermelding van www.eunomia.be, of in het geval van een webpagina via een hyperlink naar www.eunomia.be, is niet toegestaan.

Eunomia respecteert uw privacy

Eunomia hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet, heeft U het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing.
Om gebruik te maken van dit recht, richt U zich tot Eunomia op volgend e-mailadres: info@eunomia.be.

Alleen al door het feit dat de bezoeker op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult, machtigt deze Eunomia om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. Men verstaat onder 'intern bedrijfsbeheer' klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. Ingeval van gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor directe marketing, hebt U het recht u op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgaaf van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens.

Wees er U van bewust dat het internet een publiekelijk toegankelijk systeem is. Het vrijwillig online beschikbaar maken van persoonlijke gegevens gebeurt op uw eigen risico.

Rechstkeuze en bevoegdheid

Ieder geschil met betrekking tot de site van Eunomia valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Eunomia gevestigd is, bevoegd.

Made by GOOFi
Copyright © 2017 Eunomia Ondernemingsloket. Alle rechten voorbehouden. Wettelijk bericht  |  Contacteer ons